You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

DERNEĞİN ADI, MERKEZİ VE AMACI

Madde 1 – Derneğin adı: Türkiye Fitopatoloji Derneği
Madde 2 – Derneğin Merkezi: Bornova’dır. Derneğin şubesi yoktur.
Madde 3 – Türkiye Fitopatoloji Derneği bilimsel bir dernek olup, politika ile uğraşmaz.
Madde 4 – Derneğin amacı Türkiye’de bitki hastalıkları bilimini geliştirmek ve yaymaktır.
Madde 5 – Dernek bu amacını gerçekleştirmek için:
A) Türkiye’de Fitopatoloji çalışmalarını yansıtan bir yayın organı çıkarır.
B) Fitopatoloji dalında çalışan elemanların bilimsel niteliklerinin geliştirilmesine yardımcı olacak her türlü açık oturum, seminer, konferans ve bilimsel geziler düzenler ve bu gibi girişimlere katılır.
C) Araştırıcıların fitopatoloji dalında ihtisas veya doktora yapmalarını teşvik eder, gerekli kolaylıkları sağlar.
D) Sempozyumlar düzenleyerek araştırıcıların tanışmalarını ve bilgi alışverişini sağlar.
E) Fitopatolojik çalışmaları desteklemek amacıyla yarışmalar düzenleyip ödüller verir.

ÜYELİK DURUMU – DERNEĞE GİRME VE ÇIKMA KOŞULLARI

Madde 6 – Derneğin asal ve onursal olmak üzere iki tip üyesi vardır.
A) Asal Üyelik: Dernekler kanunu koşullarını taşıyan, medeni haklan kullanma ehliyetine haiz ve 18 yaşını bitirmiş ve fitopatoloji araştırma alanında en az bir yıl çalışmış ve çalışmakta olan kişiler asal üye olabilirler.
B) Onursal Üyelik: Demekler kanunu koşullarını taşıyan. medeni haklan kullanma ehliyetine haiz ve 18 yaşını bitirmiş ve yurt fitopatolojisine yararlılıkları dokunan kişiler yönetim kurulu karan ile onursal üye olabilirler.
Madde 7 – Üyeliğe giriş üyelerden ikisinin önerisi ve yönetim kurulunun kararıyla olur.
Madde 8 – Üyelikten çıkış.
A) Tüzüğe aykırı davranışlarda bulunanlar ve 6 ay üst üste demeğe aidatlarını ödemeyenler. Yönetim kurulu kararıyla dernekten çıkarılabilirler. İlgili üyenin başvurmasıyla ilk genel kurul toplantısında yönetim kurulu kararına itiraz edebilirler. Genel kurulun karan kesindir.
B) Dernekten kendi arzulan ile çıkmak isteyenler üye bulundukları müddete ait taahhütlerini öderler ve bu isteklerini bir yazı ile başkana bildirirler.

DERNEĞİN ORGANLARI

Madde 9 – Derneğin Organları
D) Genel Kurul
E) Yönetim Kurulu
F) Komiteler
1) Sürekli Komite
2) Geçici Komite
G) Denetleme Kurulu
H) Onur Kurulu

GENEL KURULUN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ŞEKLİ

Madde 10 – Genel kurul iki yılda bir mayıs ayında yönetim kurulunun çağrısıyla normal toplantısını yapar. Toplantı günü tarihi, yeri ve gündemi en az 10 gün önce 2 gazetede duyurulur ve resmi katlara bildirilir.
Madde 11 – Genel kurul toplantısında konuşmalar duyurulan gündeme göre yapılır. Toplantıya katılan üyelerin en az onda birinin yazılı ve sözlü teklifi ile ve genel kurulun karan ile gündeme yeni maddeler eklenebilir.
Madde 12 – Genel kurul toplantısı yönetim kurulu başkanı tarafından açılır çoğunluk saptandıktan sonra başkanlık divanı seçilir.
Madde 13 – Genel kurul bir başkan ve bir başkan yardımcısı ile ikide yazman seçerek çalışmalara başlar.
Madde 14 – Genel kurul merkezde bulunan üyelerinin yarıdan bir fazlası ile toplanır ve kararları toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile verir Ancak derneğin tüzüğünde değişiklik teklifleri için derneğe kayıtlı merkezde bulunan üye sayısının üçte ikisinin oturumda bulunması ve kararın genel kurul üye sayısının yarıdan bir fazlasıyla alınması gerekir.
Madde 15 – Genel Kurul aşağıdaki hallerde olağanüstü toplantıya çağırılır.
A) Asal üyelerin en az beşte birinin
B) Yönetim kurulunun
C) Dernek yönetim kurulu üyelerinin hepsinin birden herhangi bir nedenle ayrılan üyelerin yerini alacak yedeklerin getirilmesinden sonra yönetim kurulu üye sayısı üye tam sayısının yarısından aşağı düşmesi ile kalan üyelerin veya denetleme kurulunun çağrısı ile toplanır.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

A) Yönetim kurulu, sürekli komite, denet1eme kurulu ve onur kurulu üyelerini seçer
B) Yönetim kurulu, sürekli komite ve denet1eme kurulu raporlarını inceler, kabul veya reddeder. Yönetim kurulunu aklar yada düşürür.
C) Sürekli komite raporlarının ışığı altında Türkiye Fitopatolojisinin doğrultusunu tespit yolunda tavsiyelerde bulunur.
D) Yeni dönem bütçesini inceleyip kabul eder.
E) Gereğinde tüzükte değişiklik yapar.
F) Demeğin kapatılmasına karar verir.
Madde 17 – Genel kurul yönetim kurulu için 5 asal, 5 yedek; sürekli komite için Madde 22’de belirtilen kollarda 9 asal 9 yedek üye, denetleme ve onur kurulları içinde üçer asal, üçer yedek üye seçilir.

YÖNETİM KURULUNUN KURULUŞU VE ÇALIŞMA ŞEKLİ

Madde 18 – Yönetim kurulu görev dağıtımını başkan, 2. başkan, sekreter, sayman ve yayın işleri olarak yapar.
Madde 19 – Yönetim kurulu ayda en az bir defa toplanır ve kararlarını çoğunlukla verir oylama eş olursa başkanın tarafı çoğunlukla olur.
Madde 20 – Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yansından aşağı düşerse genel kurul bir ay içersinde olağanüstü toplantıya çağırılır. Seçilenler ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapar.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 21 – Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
A) Derneğin bütçesini genel kurula sunmak üzere hazırlamak ve giderlerini onaylamış bütçeye göre yapmak.
B) Açık oturum. seminer. Bilimsel geziler ve konferanslar düzenlemek.
C) Sürekli komitenin aldığı bilimsel kararların uygulanmasını sağlamak için ilgili kuruluşlara başvurmak.
D) Fitopatolojik çalışmaları desteklemek amacıyla yarışmalar düzenleyip ödüller vermek.
E) Fitopatolojik çalışmaları yansıtan bir yayın organı çıkartmak.
F) Derneğin hesaplarını tutup yazışmalarını yönetmek.
G) Dernekler kanunun 51. maddesini a.b.c.ç ve d bentlerinde yazılı defterleri tutmak.
H) Üye giriş ve çıkış işlemlerini yapmak.

KOMİTELER

Madde 22 – Komiteler
A) Sürekli Komite
Fitopatoloji çalışma alanının genel kurulca seçilecek birer temsilcisinden oluşur. Bu çalışma alanları şunlardır. Mikoloji. Bakteriyoloji. Viroloji. Nematoloji. Epidemiyoloji. Ekonomik Fitopatoloji. Survey. Yabancı otlar. Kimyasal savaş. Her üyeye kendi alanından bir de yedek üye seçilir . Yönetim kurulu başkanı aynı zamanda sürekli komitenin de başkanıdır.
B) Geçici Komite
C) Sürekli komite başkanının önerisiyle ve sürekli komitedeki konuyla ilgili üyenin başkanlığında, aynı konuda çalışan diğer beş genel kurul üyesinden oluşur. Bunlar sürekli komite üyesi tarafından seçilir.
Madde 23 – Komitelerin Görevleri
A) Sürekli Komite: Lüzum görüldüğünde yönetim kurulu başkanı veya başkanın görevlendirdiği bir sürekli komite üyesi başkanlığında toplanır. Bu komite Türkiye’de Fitopatoloji çalışmalarını ve derneğin mesleki politikasını gözden geçirerek gerekli tavsiyeleri yapar. Demeğin yayın organı hakkında düşüncelerini bildirir. Üyelere ya da kamu oyuna duyurulacak bilgileri tespit eder. Meslektaşların çalışma ve mesleki gelişmeleri ile ilgili problemleri inceler. Memlekette görülen ve görülmesi muhtemel bitki hastalıkları ve bunların yarattığı problemlerin halledilmesi yolunda görüşleri tespit eder. Sürekli komite her toplantısından sonra yönetim kuruluna bir rapor halinde çalışmalarını bildirir ve ayrıca iki yıllık çalışma süresi içindeki faaliyetleri hakkında genel kurula bir rapor verir.
B) Geçici Komite: Yurtta ortaya çıkan beklenmedik fitopatolojik sorunların incelenip en kısa zamanda çözüme bağlanmasını sağlar. Sonucu bir rapor ile sürekli komiteye sunar.

DENETLEME KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 24 – Denetleme Kurulu
A) Demeğin hesaplarını ve buna ilişkin bütün bilgileri en az altı ayda bir denetler; bununla ilgili iki kopya tutanak hazırlar birini dosyasında saklar, diğerini bilgi için yönetim kuruluna verir.
B) Derneğin hesap işleri yönetim kurulunun hazırlayacağı bilanço ve yeni dönem bütçesi konusundaki raporunu genel kurula sunmak üzere hazırlar.

ONUR KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 25 – Onur kurulu, dernek ile ilgili işlerde gerek bilerek ve gerekse ihmal göstermek yoluyla zarara sebep olan veya derneğin şeref ve haysiyetini düşürücü hareketlerde bulunanların saptanması halinde, bu durumda olanlara:
A) Yazılı ihtar.
B) Demekten çıkarma kararı verilmesi üzerinde yönetim kuruluna teklifte bulunur.
Madde 26 – Onur kurulu kendisine aktarılan konulan en geç üç ay içersinde inceleyip sonuçlandırmakla görevlidir.
Madde 27 – Onur kurulu kararlarını çoğunlukla alır. Oylamada eşitlik olursa başkanın tarafı çoğunlukta sayılır.
Madde 28 – Derneğin başlıca gelir kaynakları şunlardır:
A) Yılda 1200 TL.’sını geçmemek üzere asal üyelerden her ay alınacak aidatlar.
B) Özel kurum1arca yapılan yardımlar,
C) Hediye ve bağışlar,
D) Yayınlardan sağlanacak gelirler,
E) Sosyal çalışmalardan elde edilen gelirler.
Madde 29 – Derneğin feshi 1630 sayılı Demekler Kanunun Bölüm VII Madde 43’te yazılı esaslar dahilinde yürütülür. Derneğin kapatılması halinde bütün mallar Türk Ziraat Mühendisleri Birliğine kalır.
Madde 30 – Tüzük boşlukları ve anlaşmazlıklar durumunda Dernekler kanunu ile Medeni Kanunun ilgili maddeleri uygulanır.
Madde 31 – Derneğin kurucuları şunlardır:
Soyadı – Adı, Meslek, Tabiyeti
KARACA İbrahim Prof. Zir.Yük.Müh. T.C.
BORA Tayyar Doç. Zir.Yük.Müh. T.C.
TEMİZ Kaşif Zir.Yük.Müh. T.C.
İZGİ Ülkü Zir.Yük.Müh. T.C.
YILDIZ Mehmet Zir.Yük.Müh. T.C.
KARCILOĞLU Ayhan Zir.Yük.Müh. T.C.
TURHAN Gülay Zir.Yük.Müh. T.C.
SAYDAM Coşkun Zir.Yük.Müh. T.C.
HEPER Ercan Zir.Yük.Müh. T.C.
BAKIRCI Hasan Zir.Yük.Müh. T.C.
SARIBAY Aytül Zir.Yük.Müh. T.C.
ERCİVAN Savaş Zir.Yük.Müh. T.C.
ÖZKUT Altekin Zir.Yük.Müh. T.C.