Yayın Hazırlama İlkeleri

Yayının tamamında Times New Roman yazı karakteri kullanılmalıdır.

İlk hastalık bildirimi (First Report) dışındaki tüm makaleler, aşağıda belirtilen esasa uygun olarak hazırlanmalıdır.

Daha önce Kongre/Sempozyum vs. de sözlü/poster bildiri olarak sunulmuş, ancak sadece kısa özet olarak basılmış makaleler dip notta belirtilmelidir.

Lisansüstü tezler ve değişik kurumlarca desteklenen proje bulgularından kısımlar içeren makaleler dipnotta mutlaka belirtilmelidir.

 

Makalenin başlığı (12 pt, kalın, ortalı )

İlk harfler büyük olacak biçimde, ortalanarak yazılmalıdır.

 

Yazar (lar):

Başlığın alt ortasına, ünvan kullanılmadan adlar küçük, soyadlar büyük harflerle (11 pt, kalın, ortalı); adresler için soyadları üzerine verilen bir üst simgeye göre, hemen alta açık olarak (9 pt, normal, iki yana yaslı) yazılmalıdır.

 

ABSTRACT (10 pt, kalın, ortalı)

Yazar (lar)'ın ad ve adreslerinden sonra, 150 kelimeyi geçmeyecek biçimde bir özet (10 pt, normal, iki yana yaslı, paragraf başı 1 cm girintili) verilmelidir. Bu bölümde, çalışmanın amacı, yöntemler, hangi yıllarda ve nerede yapıldığı ve ulaşılan sonuçlar açık bir biçimde özetlenmelidir.

Bu bölümün altında, Keywords (10 pt, kalın, sola yaslı) en fazla 5 kelime olarak verilmelidir.

 

ÖZET (10 pt, kalın, ortalı)

Bu bölümde öncelikle, makalenin Türkçe başlığı (10 pt, kalın, ortalı) İngilizce başlığıyla uygun olarak verilmelidir.

Bu başlık altında, yine 150 kelimeyi aşmayan Türkçe bir özet (10 pt, normal, iki yana yaslı, paragraf başı 1 cm girintili) verilmelidir.

Özet, Abstract ile tamamen aynı içeriğe sahip olmalıdır.

Özet bölümünün hemen altında, Anahtar Sözcükler (10 pt, kalın, sola yaslı ), en fazla 5 adet (10 pt, normal,ilk satır hariç 1 cm askıda,iki yana yaslı) olarak yer almalıdır.

 

INTRODUCTION (10 pt, kalın, ortalı)

Bu bölümde, konunun önemi, daha önce bu konu üzerinde yapılan çalışmalar ve onlardan eksik kalan yönler irdelenerek, çalışmanın amacı kısaca verilmelidir (10 pt, normal, iki yana yaslı, paragraf başları 1 cm girintili).

 

MATERIALS and METHODS (10 pt, kalın, ortalı)

Bu bölümde, araştırmada kullanılan materyal ve kullanılan yöntem verilmelidir (10 pt, normal, iki yana yaslı, paragraf başları 1 cm girintili).

Bölüm içinde Alt başlıklar varsa 10 pt, kalın, 1 cm girintili paragraf başları şeklinde yazılmalıdır.

 

RESULTS and DISCUSSION (10 pt, kalın, ortalı)

Araştırma sonuçları mümkün olduğunca kısa ve öz olarak verilmeli ve diğer araştırma sonuçlarıyla karşılaştırılıp, yazarın görüşü kesin bir biçimde ortaya konmalıdır (10 pt, normal, iki yana yaslı, paragraf başları 1 cm girintili).

Bu bölüm içindeki Alt başlıklar; 10 pt, kalın, 1 cm girintili paragraf başları şeklinde yazılmalıdır.

 

ACKNOWLEDGEMENTS (10 pt, kalın, ortalı)

Eğer gerekli ise bir teşekkür kısmı kullanılabilir.

 

LITERATURE CITED (10 pt, kalın, ortalı)

Makale içinde ve yararlanılan kaynaklarda yazar isimleri küçük harflerle yazılmalıdır.

Makale de yararlanılan kaynaklar, alfabetik sıraya göre düzenlenmeli ve Web sayfasında ( Yararlanılan Kaynakların Bildirim Şekli ) gösterildiği gibi hazırlanmalıdır (9 pt, normal, ilk satır hariç 1 cm askıda, iki yana yaslı).

Süreli yayınların adları http://images.webofknowledge.com/WOK46/help/WOS/A_abrvjt.html adresinde yer alan kurallar çerçevesinde kısaltılmalıdır.

 

Bilimsel isimler

Normal metin içinde sadece italik, başlık veya alt başlıklarda ise koyu ve italik olarak yazılmalıdır.

Makale başlığı, bölüm başlıkları, alt başlıklar, çizelge üst ve şekil alt yazılarında cins, tür ve author adları tam ve açık olarak yazılmalıdır.

 

Şekiller

Makale içinde yer alan her türlü şekil, resim, grafik, harita, fotoğraf ve benzeri materyal "Şekil" olarak değerlendirilmeli ve açıklayıcı bilgiler, şekil alt yazısında

( 8 pt, normal, ilk satır hariç 1 cm askıda, iki yana yaslı ) verilmelidir.

Şekiller, makale içinde olması gereken yere, uygun bir biçimde yerleştirilmelidir.

 

Çizelgeler

Cetvel ve tablolar "Çizelge" olarak değerlendirilmelidir.

Her bir çizelge, makale içinde olması gereken yere uygun şekilde yerleştirilmelidir.

Çizelge üst yazısı: 8 pt, normal, ilk satır hariç 1 cm askıda, iki yana yaslı olmalıdır.

Çizelge içindeki metinler, 8 pt, normal olarak yazılmalıdır.

 

Yararlanılan Kaynakların Bildirim Şekli

Tek yazarlı kitap için:

Soyadı, A., Yıl. Kitabın Adı. (Sözcüklerin İlk Harfi Büyük). Kurumu ve Basım Yerinin İlçesi, İli, toplam s/pp

Karaca, İ. 1966. Sistematik Bitki Hastalıkları (Bakteriyel Hastalıklar), Cilt 1, Ege Üniversitesi Matbaası, Bornova, İzmir,180 s.

Corbaz, R. 1990. Principes de Phytopathologie et de Lutte Contre Les Maladies des Plantes, Presses Polytechn0iques et Universitaires Romandes, Lausanne, 286 pp.

Agrios, G. 2004. Plant Pathology. 5th ed. Elsevier, Burlington, MA.

 

İki ya da daha çok yazarlı kitap için:

Soyadı1, A1., A2. Soyadı2, A3. Soyadı3 and A4. Soyadı4, Yıl. Kitabın Adı. (Sözcüklerin İlk Harfi Büyük). Kurumu ve Basım Yerinin İlçesi, İli, toplam sayfa sayısı s/pp.

Bora, T. and Özaktan, H. 1998. Bitki Hastalıklarıyla Biyolojik Savaş. Prizma Matbaası. Alsancak, İzmir, 205 s.

Hoffmann,G.M., Nienhaus, F., Schönbeck, F., Weltzien, H.C. and Wilbert, H. 1985. Lehrbuch der Phytomedizine.Verlag Paul Parey,Berlin und Hamburg, 488 pp.

 

Editörlü kitapta kitabın bir bölümü için: 

Soyadı, A., Yıl. "Kitabın İçinde Yer Alan Bölümün Adı. Sayfa aralığı". In: Kitabın Adı (Sözcüklerin İlk Harfi Büyük). (Eds: A1. Soyadı1, A2. Soyadı2 & A3. Soyadı3 ). Kurumu ve Basım Yerinin İlçesi, İli, toplam sayfa sayısı s/pp.

Dik, A. J., and Wubben, J. P. 2004. Epidemiology of Botrytis cinerea Diseases in Greenhouses. Pages 319-333 in: Botrytis: Biology, Pathology and Control. Y. Elad, B. Williamson, P. Tudzynski, and N. Delen, eds. Springer-Verlag, Berlin.

Kuc, J. 1990. Immunization for the control of plant disease. Pages 355-373 in: Biological Control of Soil-Borne Plant Pathogens. D. Hornby, ed. CAB International,_Wallingford, UK.

 

Tek yazarlı makale için:

Soyadı, A., Yıl. Makalenin adı. (Sözcüklerin ilk harfi küçük). Yayınlandığı derginin açık ve tam adı, Cilt (Sayı): Sayfa aralığı.

Alvarez, A. 2004. Integrated approaches for detection of plant pathogenic bacteria and diagnosis of bacterial diseases. Annu. Rev. Phytopathol. 42:339-366.

Cohen,Y., 1994. Local and systemic control of Phytophthora infestans in tomato plants by DL-3-aminobutanoic acids. Phytopathology, 84:55-59.

 

İki ya da daha çok yazarlı makale için:

Soyadı1, A1., A2. Soyadı2, A3. Soyadı3 & A4. Soyadı4, Yıl. Makalenin adı. (Sözcüklerin ilk harfi küçük). Yayınlandığı derginin tam adı, Cilt (Sayı): Sayfa aralığı.

Delen, N., M. Yıldız, S. Benlioğlu. 1986. Botrytis cinerea izolatlarının captan ve dichlofluanide' duyarlılıkları üzerinde araştırmalar. Doğa,Tü.Tar. ve Or.D.,12 (3):348-357.

De Felice, D. V., Solfrizzo, M., De Curtis, F., Lima, G., Visconti, A., and Castoria, R. 2008. Strains of Aureobasidium pullulans can lower ochratoxin A contamination in wine grapes. Phytopathology 98:1261-1270.

 

Bildiri kitabında yer alan bildiri için:

Soyadı, A., Yıl. "Bildirinin adı (Sözcüklerin ilk harfi küçük), sayfa aralığı". Kongre/Sempozyum Adı (Tarihi, Toplantının Yeri) Bildirileri,(varsa) Yayınlayan Kurum, toplam sayfa sayısı s/pp.

Mortensen K., Makowsky R.M.D., 1989. Field Efficacy of different concentrations of Colletotrichum gloeosporioides f.sp. malvae as a herbicide for round-leaved mallow (Malva pusilla). In: Delfosse E.S. (ed.). Proceedings 7th International Symposium on Biological Control of Weeds, Rome 1988, 523-530.

Çolakoğlu, H., Önder, F., Yıldız, M.1997. Investigations on the effects of potassium on some plant diseases and pests in Turkey. Regional Workshop on Food security in the WANA Region, the essential need for balanced fertilization. May 26-30,1997, Bornova-İzmir, IOBC/WPRS Bulletin no, 21,9:291-296.

 

Tez için:

Soyadı, A., Yıl. Tezin Adı. (Sözcüklerin İlk Harfi Büyük). Tez Çalışmasının Gerçekleştirildiği Kurumun Adı, (Basılmamış) Yüksek Lisans/Doktora Tezi, İlçe, İl, Sayfa sayısı s.

Hammer P., 1992. Mechanisms of Resistance to Infection by Botrytis cinerea in Rose Flowers. Ph.D. Thesis. Pennsylvania State University, University Park, USA, 115 pp.

 

Elektronik kaynak için:

Soyadı, A., Yıl. Çalışmanın adı. (Sözcüklerin ilk harfi küçük). (Web sayfası: http://www......), (Erişim tarihi: Mayıs 2009).

Hatch, S., 2001. Students perception of online education. Multimedia CBT Systems. (Web page: http://www.scu.edu.au/schools/sawd/ moconf/papers2001/hatch.pdf (Date accessed: May 2009).

WEB kaynağına metin içinde; (Hatch, 2001) şeklinde değinilmelidir.

 

Veri tabanından taranan bilgi için:

Soyadı1, A1., A2. Soyadı2, A3. Soyadı3 & A4. Soyadı4, Yıl. Çalışmanın adı. (Sözcüklerin ilk harfi küçük). Yayınlandığı derginin açık ve tam adı, Cilt (Sayı) : Sayfa aralığı. Abstracted in ___ Abstracts, Yıl: Abstrakt No.  

Rao, M. S., P. P. Reddy & M. Nagesh, 1997. Integration of Paecilomyces liliacinus with neem leaf suspension for the management of root-knot nematodes on egg plant. Nematologia Mediterranea, 25 (2) : 249-252. Abstracted in CAB Abstracts, 1996-1997: 95230213.