Reyhanlı İlçesi (Hatay) Pamuk Ekim Alanlarında Fungal Solgunluk Etmenleri ve Mücadelesi

Türkiye Fitopatoloji Derneği Dergisi / Makale Detayları
Cilt(Volume): 45 Sayı(Number): 1 2016 Sayfa(Page): 31-43 2016-1-31-43.pdfBaşlık: Reyhanlı İlçesi (Hatay) Pamuk Ekim Alanlarında Fungal Solgunluk Etmenleri ve Mücadelesi

Yazar: Sema ŞAHBAZ, Davut Soner AKGÜL

 

Özet: Bu çalışmada, Hatay Reyhanlı ilçesi pamuk ekim alanlarında fungal solgunluk patojenlerinin saptanması, yaygın yetiştirilen pamuk çeşitlerinin bu patojenlere duyarlılıkları ve bitki dayanıklılığını teşvik edici ürünlerin hastalık oluşumuna etkileri araştırılmıştır. Fungal izolatları elde etmek için 2014 yılında 15 köyde 54 tarla örneklenmiş ve bu örneklerden standart mikolojik izolasyonlar yapılmıştır. Çeşit reaksiyonları testi 10 farklı pamuk çeşidi üzerinde, Fusarium oxysporum f.sp. vasinfectum and Verticillium dahliae’nın birer izolatına karşı yapılmıştır. Bitki dayanıklılığını teşvik eden ürünlerin (Aliette WG, Bion MX 44 WG, ISR-2000 and salisilik asit) etkinliği sera koşullarında Flash pamuk çeşidi üzerinde denenmiştir. Dayanıklılığı teşvik edici ürünlerin (Aliette WG, Bion MX 44 WG, ISR-2000 ve salisilik asit) etkinliği sera koşullarında Flash pamuk çeşidi üzerinde denenmiştir. Reyhanlı pamuk ekim alanlarından F. oxy. f.sp. vasinfectum ve V. dahliae’nın ortalama izole edilme oranları sırasıyla %20.6 ve %4 olmuştur. Test edilen pamuk çeşitlerinden BA525 %6.9’luk hastalık şiddeti ile minimum ancak Flash %44.8’lik hastalık şiddeti ile F. oxy. f.sp. vasinfectum’a maksimum hassasiyet göstermiştir. Diğer taraftan sera koşullarında Carmen ve Candia, V. dahliae’ya karşı en az duyarlı, PG2018 ise en çok duyarlı çeşit olarak (sırasıyla %10.7, %10.9 ve %45.0’lik oranlar ile) belirlenmişlerdir. Bitki dayanıklılığını teşvik eden ürünlerin in vitro’da PDA ortamında her iki patojenin miseliyal büyümesi üzerine hiçbir etkisi olmamış ancak bu ürünler sera koşullarında Fusarium ve Verticillium solgunluğunu %20.0-66.3’lük etki oranları ile azaltmışlardır. Salisilik asit her iki hastalık için en başarılı kimyasal iken, bunu %50 civarında etkilerle ISR-2000 takip etmiştir.

Anahtar Kelimeler: Pamuk solgunluğu, uyarılmış dayanıklılık, çeşit duyarlılığı.
Title: Fungal Wilt Pathogens and Their Management in Cotton Growing Areas in Reyhanlı County (Hatay)

Author: Sema ŞAHBAZ, Davut Soner AKGÜL

 

Abstract: Determination of fungal wilt pathogens in cotton fields of Hatay Reyhanli county, susceptibilities of commonly grown cotton cultivars to these pathogens and the effects of plant resistance inducing products on disease occurrence were investigated in this study. To obtain fungal isolates, 54 cotton fields in 15 villages were sampled and standart mycological isolations were done from these samples in 2014. Cultivar reaction tests were conducted on 10 different cotton cultivars against one isolates of Fusarium oxysporum f.sp. vasinfectum and Verticillium dahliae. Efficacy of plant resistance inducing products (Aliette WG, Bion MX 44 WG, ISR-2000 and salicyclic acid) were tested on Flash cotton cultivar in greenhouse conditions. The average isolation frequency of F. oxy. f.sp. vasinfectum and V. dahliae were 20.6% and 4.0% from Reyhanli cotton areas respectively. Of the tested cultivars BA525 was found to be tolerant to F. oxy. f.sp. vasinfectum while cultivar Flash was highly susceptibility with 6.9% and 44.8% disease severity respectively. On the other hand, Carmen and Candia were determined as the least susceptible but PG2018 as the most susceptible cultivars to V. dahliae (with 10.7, 10.9 and 45.0 % percentages respectively) in greenhouse conditions. Plant resistance inducing products had no effect on mycelial growth of both pathogens on PDA media in in vitro studies but they decreased Fusarium and Verticillium wilts with 20.0-66.3 % efficacy rates in greenhouse conditions. While salicyclic acid was the most successful chemical for both disease, ISR-2000 followed it by around 50 % efficacies.

Keywords: Cotton wilt, induced resistance, cultivar sensitivity.