Ege Bölgesinde Kirazlardan Elde Edilen Leucostoma spp. İzolatlarının Bazı Kültürel Özelliklerinin Tanı Amaçlı Değerlendirilmesi

Türkiye Fitopatoloji Derneği Dergisi / Makale Detayları
Cilt(Volume): 47 Sayı(Number): 1 2018 Sayfa(Page): 31-42 2018-1-31-42.pdfBaşlık: Ege Bölgesinde Kirazlardan Elde Edilen Leucostoma spp. İzolatlarının Bazı Kültürel Özelliklerinin Tanı Amaçlı Değerlendirilmesi

Yazar: Ethem YILMAZ, Ömer ERİNCİK

 

Özet: Leucostoma Kanseri hastalığı kiraz ağaçlarında kurumalara neden olan önemli hastalıklardan biridir. Hastalığa Leucostoma cinsinden birden fazla türün neden olduğu bilinmekte ve bu türlerin kendilerine özgü kültürel özelliklere sahip olduğu bildirilmektedir. Bu çalışmanın amacı; Ege Bölgesinin farklı illerinden kiraz ağaçlarından elde edilen Leucostoma spp. izolatların bazı kültürel özelliklerinin tür düzeyinde tanı amacıyla değerlendirilmesidir. Bu amaçla İzmir, Manisa, Afyon, Denizli ve Aydın illerinde kiraz alanlarından elde edilmiş patojenik 150 adet Leucostoma spp. izolatı, besi ortamında miselyal gelişimi, koloni rengi, piknidyum büyüklüğü ve 33oC ile 37oC’lerde miselyal gelişimleri yönünden incelenmiştir. Tüm kültürel özellikler dikkate alındığında izolatlar dört farklı grupta sınıflandırılmıştır. İzolatların kültürel özelliklerinin bir kısmı L. cincta bir kısmı da L. persoonii ile uyumlu bulunması nedeniyle izolatların tür düzeyinde tanısı yapılamamıştır. Kesin tanı için moleküler tanı yöntemlerinin kullanılması gerektiği kanısına varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Fungal koloni, miselyal koloni çapı, piknidyum, sıcaklık
Title: Evaluation of Some Cultural Characteristics in the Diagnosis of Leucostoma spp. Isolates Collected from Cherries in the Aegean Region, Turkey

Author: Ethem YILMAZ, Ömer ERİNCİK

 

Abstract: Leucostoma canker is one of the important diseases of cherry that causes widespread tree death. The disease is caused by different Leucostoma species, each of which has its own certain distinctive cultural characteristics. The objective of this study is to evaluate some cultural charateristics of Leucostoma spp. isolates collected from cherries in different provinces of the Aegean Region on the behalf of the diagnosis at the species level. Under this objective, a total of 150 Leucostoma isolates which were collected from the cherry orchards in İzmir, Manisa, Afyon, Denizli and Aydın Provinces were evaluated for their mycelial growth, colony color and shape, picnidia size and ability to grow at 33oC and 37oC. Considering the overall results for cultural characteristics, the isolates were divided in to four groups. Some of the culturel characterisitics of the isolates corresponded with L. cincta while some others matched with L. persoonii so that the diagnosis at the species level cannot be accomplished. It has been suggested that molecular diagnosis methods should be considered to obtain more reliable for species identification.

Keywords: Fungal colony, mycelial colony diameter, pycnidium temperature