Türkiye'de Şeker Pancarında Cercospora beticola Sacc.'nın Yaygınlığı, Patojenitesi ve Bazı Çeşitlerin Dayanıklılığının Belirlenmesi

Türkiye Fitopatoloji Derneği Dergisi / Makale Detayları
Cilt(Volume): 47 Sayı(Number): 1 2018 Sayfa(Page): 21-30 2018-1-21-30.pdfBaşlık: Türkiye'de Şeker Pancarında Cercospora beticola Sacc.'nın Yaygınlığı, Patojenitesi ve Bazı Çeşitlerin Dayanıklılığının Belirlenmesi

Yazar: Berna TUNALI, Bayram KANSU, Nazlı Dide KUTLUK YILMAZ, Gonca MEYVA, Rıza KAYA

 

Özet: Cercospora yaprak lekesi etmeni (Cercospora beticola Sacc.) şeker pancarının en tahripkâr hastalıklarından birisidir. Türkiye’nin kuzey ve iç kesiminde yoğun pancar üretiminin yapıldığı 11 ilde 2011 yılı Temmuz-Eylül aylarında yapılan survey çalışmaları ile bu alanlarda Cercospora hastalığının yaygınlık oranı belirlenmiştir. Toplam 391 tarlada inceleme yapılmış, 193 (%49.4)’ünün C. beticola ile bulaşık olduğu saptanmıştır. Hastalığın en yaygın olduğu il, %82.4 oran ile Yozgat ili olmuş, bunu Kırşehir (%75) ve Kastamonu (%72.7) illeri izlemiştir. Ayrıca, elde edilen 193 Cercospora izolatı içerisinden 66’sı coğrafik orijinlerine göre seçilmiş ve patojenite çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma sonucunda, incelenen izolatların; 15 (%22.7)’inin virülensinin çok yüksek olduğu belirlenmiştir. İlave olarak, virülensi yüksek izolatlar içerisinden iki C. beticola izolat (izolat 13-10 ve izolat 13-65) çeşit reaksiyonu çalışmalarında kullanılmıştır. Denemede kullanılan çeşitlerden sadece cv. Turbata ve cv Serenada her iki Cercospora izolatına karşı dayanıklı bulunurken, cv. Kassandra her iki izolata karşı da hassas reaksiyon göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Çeşit reaksiyonu, sürvey, Cercospora yaprak lekesi, virulens
Title: Determination of Distribution, Pathogenicity and Resistance of Some Varieties of Sugar Beet to Cercospora beticola Sacc. in Turkey

Author: Berna TUNALI, Bayram KANSU, Nazlı Dide KUTLUK YILMAZ, Gonca MEYVA, Rıza KAYA

 

Abstract: Cercospora leaf spot caused by Cercospora beticola Sacc. is the most destructive disease of sugar beet. Cercospora leaf spot disease density has been determined with survey studies in the intensive sugar beet production areas in the 11 provinces of northern and central parts of Turkey in July to September 2011. A total of 391 fields were observed and 193 (49.4%) of them were contaminated with C. beticola. The highest rate was Yozgat with 82.4%, followed by Kirsehir (75%) and Kastamonu (72.7%). Of the 193 Cercospora isolates obtained, 66 were selected according to their geographical origins and pathogenicity studies conducted. As a result, 15 (22.7%) isolates were found to have very high virulence. In addition, two C. beticola isolates (13-10 and 13-65) were selected from high virulence isolates and were performed for varietal reaction studies. While only cv. Turbata and Serenada were resistant, cv. Kassandra also showed a sensitive reaction to both isolates.

Keywords: Varietal reaction, survey, Cercospora leaf spot, virulence